Regulamin

                     Regulamin sklepu internetowego www.granashop.pl

1. Postanowienia Ogólne

2.Świadczenie usług elektronicznych 

3.Rejestracja użytkowników klientów.

4. Dostawa

5.Płatność

6.Prawa odstąpienia od umowy

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.Postanowienia Ogólne

 

 

I.Postanowienia ogólne

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje
warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
1.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Damian Rendak

Ul.3-go Maja 18a , 33-230 Szczucin

Nip:871-173-81-29 Regon: 120814497

granashop@gmail.com

www.granashop.pl

796114524

1.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
1.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
1.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
1.5.3. Newsletter (UWAGA: w wypadku dodania innych Usług elektronicznych należy
odpowiednio wskazać warunki zawierania umowy w pkt. 3 Regulaminu)
1.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
1.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
1.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
1.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
1.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
1.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem
ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto),
dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.
1.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
1.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
1.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
1.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

II.Świadczenie usług elektronicznych 

2.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
2.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
2.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez
Klienta.
2.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
wypowiedzenia.
2.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi
elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta,
polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.
2.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być
złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z
wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z
zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
2.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
2.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

III. Rejestracja użytkowników/klientów

3.1. Bezpłatna rejestracja użytkownika poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie sklepu formularza umożliwia ale nie warunkuje złożenia zmówienia.

3.2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Rejestracji mogą również dokonać osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami polskiego prawa.

3.3. Warunkiem zawarcia umowy jest podanie podczas rejestracji poprawnych i zgodnych z prawdą danych.

3.4. Dane osobowe naszych klientów gromadzone są przez granashop.pl zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833). Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez granashop.pl

 

 

IV. Dostawa


4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien
przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa
sprzedaży.
4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
4.2.1. transportem własnym; lub
4.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
4.4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem
przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika

V.Płatność

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Za pobraniem;
5.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
5.1.3. płatności elektroniczne (UWAGA: w wypadku szybkich płatności należy dodatkowo
wskazać kto je obsługuje oraz wskazać dostępne sposoby płatności).
5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
5.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 

6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. 3-go Maja 18a , 33-23 Szczucin                                           7.2. Termin czternastu dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.                                                                                     7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku
bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6)
dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.
1176 ze zm.).
7.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres ul. Kościuszki 61, 33-230 Szczucin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: granashop@gmail.com
7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
7.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na
adres ul. Kościuszki 61, 33-230 Szczucin lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: granashop@gmail.com
7.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni.
7.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
7.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

VIII.Postanowienia końcowe

8.1. Zabrania się łączenia promocji i rabatów w granashop.pl

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271) oraz inne przepisy prawa polskiego.

8.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl